کسب چهار مقام قهرمانی در مسابقات سگهای کار


افتخاری دیگر برای باشگاه تربیت سگ SPADK9 
کسب چهار مقام قهرمانی در مسابقات سگهای کار تحت نظر FCI در نمایندگی ایران IKC با مدیریت جناب آقای مهندس پوراسماعیل و یکی از داوران سرشناس این رشته جناب آقای جان وابن از کشور هلند. 
در این مسابقات تیم اسپاد متشکل از مربیان جوان و با علم همراه با سگهای باشگاه بار دیگر افتخار داشت تا بتواند توانایی ها و پتانسیل های موجود خود را به نمایش گذاشته و گامی دیگر در جهت پیشرفت در این عرصه بردارد.
دو مقام اول و دو مقام دوم حاصل کار  این تیم با انرژی در این مسابقات بود که با یاری خداوند بدست آمد.
Greeta مقام اول در قسمت ماده های جوان
Santo مقام دوم در قسمت نرهای بالغ
Juliet مقام اول در قسمت ماده های بالغ
Prances مقام دوم در قیمت ماده های بالغ