شرکت در چند روز سمینار آموزش و پرورش


شرکت در چند روز سمینار آموزش و پرورش در کنار تعدادی از مربیان و یکی از بهترین  داوران نژاد ژرمن شپهرد از کشورهای آلمان و فرانسه به لطف زحمات سازمان بین‌المللی امور سگ ایران هر روز به استاندارهای جهانی نزدیکتر میشویم و دیگر کمتر از ساختارهای سنتی در زمینه پرورش و آموزش استفاده میشود
داور بین المللی خانم مارگیت وندرسون 
یکی از مربیان حرفه ای جهان آقای دارکو پردیگر