آرشیو ویدئوها
  • نمونه توله های ژرمن شپهرد ورک لاین تولید شده
  • تمرینات فرمانبرداری با کلورا یکی مولدین باشگاه
  • نمونه توله های ت لید شده ژرمن شپهرد ورک لاین از مولدین لکتور کلورا
  • تمرینات حمله با دانته مالینویز ۷ ماهه
  • معرفی باشگاههای تربیت سگ کشور در نمایشگاه شهر آفتاب
  • مصاحبه با سر مربی باشگاه آقای محمد سعیدا در نمایشگاه شهر آفتاب
  • تمرین فرمان برداری با گریتا
  • تمرینات حمله با لکتور در سن هشت ماهگی مولد نر باشگاه
  • تمرین فرمان برداری با گریتا
  • شوی سگهای کار نمایشگاه شهرآفتاب نام سگ کلورا